Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Mindennapjaink során számtalan kisebb-nagyobb döntést kell hoznunk, jelentős részük pedig valamilyen termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos. Minden ilyen esetben jogszabályok védik érdekeinket, biztonságunkat, s persze pénztárcánkat – így van ez a pénzügyi szolgáltatások esetén is.

Az ArteusCredit Zrt. kiemelten fontosnak tartja, hogy ügyfelei megismerjék a fontosabb jogszabályi előírásokat, amelyek meghatározzák a pénzügyi vállalkozások és ügyfeleik viszonyát, mindkét fél jogait és kötelezettségeit, ezért hoztuk létre a jelen tájékoztatót.

Bízunk benne, hogy kiadványunk hozzásegíti Önöket, ügyfeleinket a tudatos, átgondolt és érdekeiket leginkább szolgáló pénzügyi döntésekhez.

Mi is a fogyasztóvédelem?

Az Európai Unióban, így Magyarországon is a fogyasztói érdekek védelme öt alapelvre épül:

· a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme

· a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme

· a fogyasztók tájékoztatása és oktatása

· a fogyasztói igény érvényesítése

· a fogyasztók képviselete

Ezekre az alapjogokra épül a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv).

Ki a fogyasztó?

A fogyasztó egy szolgáltatás igénybevétele során az a személy, akinek a szolgáltató a szolgáltatást nyújtja, továbbá, aki szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást vagy ajánlatot kap, saját gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül, azaz magánszemélyként.

Így tehát Ön a társaságunkkal való kapcsolat során szintén fogyasztónak minősül, amennyiben igénybe veszi az ArteusCredit Zrt. bármely, magánszemélyeknek szóló szolgáltatását, arról tájékozódik, vagy azokra vonatkozó ajánlatot kap.

Tájékoztatás

Mielőtt egy terméket megvásárol, feltehetően tájékozódik annak minőségéről, áráról, szavatosságáról, vagyis a termék jellemzőiről. Nincs ez másképp a pénzügyi termékekkel kapcsolatban sem. A társaság által kínált termékek vagy szolgáltatások igénybevétele előtt tájékozódni szükséges azok feltételeiről, az úgynevezett kondíciókról; csak így deríthető ki, hogy valóban megfelelnek-e elvárásainak, céljainak.

A társaság köteles a termék kondícióiról, annak előnyeiről, esetleges hátrányairól részletes tájékoztatást adni, vagyis a társaságnak eleget kell tennie tájékoztatási kötelezettségének.

A jogszabály szerint a tájékoztatási kötelezettség alapján minden pénzügyi intézmény, így az ArteusCredit Zrt. is köteles meghatározott információkat közzé tenni, úgymint:

· az általános üzleti feltételeket és általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot

· az ügyfeleknek ajánlott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződési feltételeket, kamatokat, szolgáltatási díjakat, egyéb költségeket.

Ezeket a Társaság, ügyfeleket fogadó irodájában, hirdetmény formájában kell közzétenni. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtása esetén pedig folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton kell elérhetővé tenni.

A pénzintézetek, így a pénzügyi vállalkozások esetén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak nevezzük, amikor a pénzügyi szervezet nem az elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően jár el és így rontja a fogyasztó lehetőségét arra, hogy tájékozott döntést hozzon. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. XLVII. törvény általában is tiltja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, de két magatartástípust külön nevesít: a megtévesztő és az agresszív gyakorlatot.

Megtévesztő gyakorlatnak minősül többek között:

· valótlan információ közlése

· valós tény megtévesztésre alkalmas módon való közlése

· jelentős információ elhallgatása

· jelentős információ félreérthető közlése

Agresszív gyakorlat:

· zaklatás, kényszerítés

Üzletszabályzat

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (a továbbiakban: Hpt.)

értelmében minden pénzintézet, pénzügyi vállalkozás köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeit üzletszabályzatba foglalni, s azt ingyenesen az ügyfelek rendelkezésére bocsátani.

Az ArteusCredit Zrt. által végzett tevékenységekre vonatkozó feltételeket minden ügyfélre vonatkozóan az Általános Szerződési Feltételek foglalják össze. Ezen felül az ügyfelek részére Üzletszabályzat foglalja össze az egyes termékekre vonatkozó információkat, az ügyfelek és a társaság jogait és kötelezettségeit.

Titoktartás

Az ArteusCredit Zrt. a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó titoktartási kötelezettség alapján a banktitok körébe tartozó tényt, információt, megoldást vagy adatot az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adhat ki harmadik személynek.

A Hpt. pontosan meghatározza, hogy banktitok milyen feltételek fennállása esetén adható ki harmadik személynek az ügyfél meghatalmazása nélkül. Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megtartani.

Üzleti titoknak minősül minden olyan fontos tény, információ, adat és megoldás, amelynek titokban maradásához a vállalatnak és partnereinek méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká minősített, illetve, amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

Banktitok

Minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik.

KHR

A Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban KHR, korábbi nevén BAR-lista) egy olyan adatbázis, amely a hitellel rendelkező magánszemély ügyfeleknek az adatait tartalmazza.

A központi hitelinformációs rendszerről (a továbbiakban: KHR) szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) bevezette a teljeskörű lakossági hitelnyilvántartást. A Hpt.-ben megjelölt, ügyfél által igénybe vett szolgáltatás esetén a pénzügyi vállalkozás KHR felé történő adatátadási kötelezettsége nemcsak a fizetési kötelezettség elmulasztása, valamint a visszaélés eseteiben áll fenn, hanem köteles a természetes személlyel megkötött szerződésre vonatkozóan is a referenciaadatokat a szerződés megkötését követően a KHR részére haladéktalanul írásban továbbítani.

A referenciaadat szolgáltatási kötelezettség az alábbi ügyletekre vonatkozik:

· hitel és pénzkölcsön nyújtása;

· pénzügyi lízing;

· elektronikus pénz kibocsátása;

· olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak;

· kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződés, valamint a befektetőknek nyújtandó befektetői hitel szerződés esetén, a jogszabályban meghatározott hallgatói hitelszerződés esetén. (86/2006. (IV.12. Kormányrendelet).

A rendszer célja a pénzügyi szolgáltatók biztonságosabb működésének elősegítése a hitelezési kockázat csökkentése révén. A KHR célja az is, hogy a hitelezők a hiteligénylők hitelképességét még differenciáltabban vizsgálhassák meg, az ügyfelek szélesebb körében elérhetővé téve ezáltal a hitelezést.

A KHR-re vonatkozó részletes tájékoztatás a PSZÁF tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről tartalmazza.

Panaszkezelés

A törvényi szabályozás szerint a pénzügyi intézmény köteles biztosítani, hogy ügyfele a pénzügyi intézmény magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölhesse.

A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelő idő áll társaságunk rendelkezésére. Kivételt képeznek a KHR-rel kapcsolatos kifogások, melyeket, a kifogás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül társaságunk köteles kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet írásban, haladéktalanul, de legkésőbb a vizsgálat lezárását követő 2 munkanapon belül tájékoztatni.

Az ArteusCredit Zrt. a beérkezett panaszokat, észrevételeket megkülönböztetés nélkül, egyenlő bánásmód alapján kezeli. A panaszügyintézést végző munkatársak mindenkor elfogulatlanul, az érvényben lévő jogszabályok és belső előírások alapján járnak el. A panaszostól azonosítás céljából bekért adatokra vonatkozó adatvédelmi előírások betartására különös figyelmet fordítunk, biztosítva azt is, hogy ezek az adatok ne szolgáljanak más adatgyűjtési célt.

Az ArteusCredit Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, az ArteusCredit Zrt. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az ArteusCredit Zrt. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Az ArteusCredit Zrt. a panaszt és az arra adott választ öt évig őrzi meg, és azt az MNB kérésére bemutatja.

Amennyiben Ön észrevétellel vagy panasszal kíván élni az ArteusCredit Zrt. szolgáltatásával, a kiszolgálás minőségével vagy általában az ArteusCredit Zrt. tevékenységével kapcsolatban, erre a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:

· személyesen: az ArteusCredit Zrt. irodájában, annak nyitvatartási idejében, ahol panaszát munkatársunk rögzíti és a bejelentésről kérésre másolati példányt is rendelkezésére bocsátanak.

· telefonon: az ArteusCredit telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a +36 1 814 21 79 telefonszámon.

Ön és az ArteusCredit Zrt. munkatársa között lezajlott telefonos beszélgetést hangfelvétellel rögzítjük és azt öt évig megőrizzük kérésére biztosítjuk a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésére bocsátjuk a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet

· telefaxon: a +36 1 814 2130 telefax számon

· postai úton: 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59.

· elektronikus levélben: a info@arteuscredit.com címre, melyet a társaság folyamatosan fogad.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben valamely ügyfelünk úgy érzi, hogy ügyét vagy panaszát nem kezeltük megfelelően, több különböző testülethez, fórumhoz is fordulhat:

· Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina krt. 39, levelezési cím: 1525 Budapest, BKKP pf. 172.) Hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a társaság között – a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban – létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése.

· Magyar Nemzeti Bank – MNB (Az MNB elérhetőségei: Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ, Cím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777., Telefon: 0680203776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél a panaszát a jelen Szabályzatban meghatározott módon bejelentette, azonban panaszára a kivizsgálásra előírt jogszabályi határidőn belül nem kapott választ, vagy a panasz kivizsgálása nem a jogszabályoknak megfelelően történt, vagy ha a Társaság válaszából a fogyasztó az Mnbtv. fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértését vélelmezi, úgy az Ügyfél a MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához fordulhat.

· Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Levélcím: 1245 Budapest 5 .Pf. 1036, továbbiakban: GVH). Hatáskörébe tartozik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén történő eljárás, amennyiben a gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, ideértve a reklámok jogszabályban meghatározott körét is;

Mfb logo
szechenyi terv logo
EU
crossmenuchevron-down