Fogalmak

 • Adós/Kedvezményezett:
  Az Új Széchenyi Hitel igénylése során Adós/Kedvezményezett kizárólag a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, továbbá az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel, és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező a 800/2008EK rendelet szerinti mikro-, és kisvállalkozás.
 • Adóstárs:
  az az ügyfél (természetes személy vagy szervezet), aki/amely az adóssal együtt hitel/kölcsönszerződést köt a Pénzügyi vállalkozással, kölcsön igénybevétele céljából, és vállalja annak visszafizetését.
 • Aktív ügyfél:
  élő tranzakciókat bonyolít az Arteus cégcsoporton belül.
 • Annuitásos törlesztésű hitel/kölcsön:
  az adós egy kamatperióduson belül azonos összegű törlesztő részleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal.
 • Bank:
  a pénzügyi szolgáltatások teljes körének (betét gyűjtés, hitel és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, elektronikus pénz kibocsátás, készpénz-helyettesítő eszközök) kibocsátása, ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.
 • Banki nap:
  Minden olyan napot jelent, amely TARGET nap, és a hitelintézetek Budapesten rendes üzletmenet céljából nyitva tartanak.
 • Beruházás:
  tevékenységbővítés; immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása, létesítése, felújítása és/vagy korszerűsítése; továbbá új gépek, berendezések vásárlása, kapacitásbővítés és egyéb hasonló fejlesztések.
 • Beruházási hitel:
  olyan éven túli lejáratú hitel, amely saját forrás igénybevétele mellett alkalmas Beruházás finanszírozására.
 • Biztosíték:
  az Adós, vagy valamely harmadik személy (biztosítéknyújtó) által az Adós követelésének biztosítására nyújtott biztosítékok.
 • Biztosítéki érték:
  a műszaki értékhez áll közel – föld értéke, tartalmazza az esetleg szükséges bontási, kármentesítési értéket is, mindig adott biztosításhoz, adott szabályzat szerint, csak a kötvénnyel együtt értelmezhető.
 • Biztosítéknyújtó:
  az a cselekvőképes, 18. életévét betöltött deviza belföldi természetes vagy az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, aki az Adósnak a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei biztosítékául az ArteusCredit Zrt. által elfogadott biztosítékot nyújt.
 • De minimis támogatás:
  olyan támogatás, amely a Bizottság 1998/2006/EK rendelete, illetve az egyéb vonatkozó közösségi rendelkezések szerint csekély összegűnek minősül.
 • Deviza kölcsön:
  az Ügyfél részére az Ügyfél számlájára devizában folyósított kölcsön.
 • Díjak:
  az Adós által az ArteusCredit Zrt. szolgáltatásaiért fizetett kamat és díj.
 • Előtörlesztés:
  a Kölcsönszerződés alapján fennálló tartozás teljesítési idő előtt történő teljes vagy részleges teljesítése. Az előre meghatározott törlesztési ütemezéstől eltérő, az aktuális késedelmeken felüli, az aktuális törlesztő részletet meghaladó összegű résztörlesztés vagy egyösszegű visszafizetés, mely az ArteusCredit Zrt. felé fennálló hiteltartozás tőkerészének esedékességet megelőző visszafizetését jelenti.
 • Értesítő levél:
  az ArteusCredit Zrt. által az Adós részére kiküldött azon levél, amelyben tájékoztatja a hitelkérelmének elbírálásáról.
 • Értékbecslés:
  az ArteusCredit Zrt. számára elfogadható értékbecslő által a biztosítékot képző ingatlanra, ingóságra, illetve ha kiegészítő ingatlanfedezet bevonása is szükséges, úgy a kiegészítő ingatlanfedezetet képző ingatlanra vonatkozó, a valós piaci értéket és hitelbiztosítéki értéket megjelölő szakértői vélemény.
 • Fedezet:
  az ügyféllel szemben vállalt kötelezettség megtérülési forrásait jelenti. Elsődlegesen az ügyfél normális gazdálkodásából származó cash-flow, másodlagosan pedig a biztosítékok. Fedezettel biztosított hitel esetében a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb. Leggyakrabban a fedezet éppen az a vagyontárgy, amelynek megvásárlásához a hitelt igénybe vették.
 • Finanszírozás:
  az Ügyfél részére folyósított hitel / kölcsön
 • Fizetési Felszólítás Díja:
  a mindenkori Kondíciós Listában meghatározott mértékű díj, melyet az ArteusCredit Zrt. által az Adós részére küldött felszólításonként, a felszólítással kapcsolatosan felmerül költségek fedezésére köteles az Adós az ArteusCredit Zrt. részére megfizetni.
 • Folyósítás Napja:
  egy Kölcsön tekintetében a Kölcsönszerződésben és a jelen Üzletszabályzatban meghatározott előfeltételek maradéktalan teljesítését követő legkésőbb tizedik banki nap, amely a Rendelkezésre Tartási Időszakra esik és amelyen az adott Kölcsön a Kölcsönszerződés rendelkezései szerint folyósításra kerül.
 • Forgóeszköz:
  olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott, tevékenységének bövítéséhez kapcsolódó eszköz, amelyek egy termelési ciklus során jellemzően elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében előállított új termék részévé válik.
 • Forgóeszközhitel:
  Forgóeszköz finanszírozására szolgáló hitel, ide nem értve a folyószámla hitelt.
 • Forint kölcsön:
  az Ügyfél részére az Ügyfél számlájára Forintban folyósított kölcsön
 • Futamidő:
  az az időtartam, amely alatt a kölcsönt és annak járulékait vissza kell fizetnie az adósnak a szerződésben rögzített ütemezés szerint. A futamidő elteltével megszűnik a hitel/kölcsönszerződés, akkor is, ha a visszafizetés nem történt meg teljes összegben. Az adósnak ebben az esetben is a hitel/kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozását meg kell fizetnie.l
 • GOP 4.1. Hitel Program:
  a GOP 4.1. (Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1. Intézkedése) Intézkedésen belül megvalósított olyan program, amelynek célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem kellő mértékben finanszírozható, de hitelképes mikro-, és kisvállalkozások számára hitel biztosítása a GOP 4.1. Hitelkeret felhasználásával.
 • Hitelbírálat:
  az ArteusCredit Zrt. Nem nyilvános, komplex eljárása, amelynek során a jogszabály és a hitelező által meghatározott szempontok alapján vizsgálja a hitelt igénylő hitelképességét és dönt a hitelnyújtásról. A hitelbírálat eredménye a hiteldöntés, amely lehet: hitelkérelem elfogadása és hitelnyújtás, hitelkérelem elutasítása indoklás nélkül, hitelkérelem eltérő összegű és/vagy egyéb feltételeiben más hitel nyújtása.
 • Hitelbiztosítéki érték:
  az értékelő által megállapított érték, amely az ingatlan jövőbeli, hosszú távon fenntartható piacképességét, a normális és lokális piaci kondíciókat, a jelenlegi és a lehetséges használati módokat prudens módon figyelembe vette. Spekulatív elemet a hitelbiztosítéki érték nem tartalmazhat. A hitelbiztosítéki értéket átláthatóan és világos módon kell dokumentálni. A kockázatokkal csökkentett forgalmi érték.
 • Hitelintézet:
  bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet).
 • Ingatlan, ingóság:
  jelenti az Adós vagy a biztosítéknyújtó tulajdonában álló, a Követelés fedezetét képező ingatlanokat, ingóságokat.
 • Kamat:
  a kölcsön „ára”, amelyet az adós köteles megfizetni a kölcsön nyújtójának, az igénybevett kölcsön használatáért. A kölcsönösszeg százalékában kerül meghatározásra, éves kamatláb formájában.
 • Kedvezményezett:
  a GOP 4.1. Hitel Programok szerint támogatásra jogosult mikro-, vagy kisvállalkozás.
 • Késedelmi kamat:
  az Adós, ha a szerződésben foglalt bármely fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértékét a Kondíciós Lista rögzíti.
 • Készfizető kezesség:
  a készfizető kezesség kiegészítő fedezetet jelent a hitel nyújtónak. Készfizető kezesség esetében hitelező közvetlenül fordulhat a készfizető kezeshez, hogy ő egyenlítse ki az adós tartozását.
 • Kezes:
  az a személy vagy szervezet, aki/amely kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adós nem teljesíti a kölcsönszerződésben meghatározott kötelezettségét, akkor helyette fizet a hitelező számára.
 • KHR (Központi Hitelinformációs Rendszer):
  a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elismert, a törvényben foglaltaknak megfelelő központi hitelinformációs rendszer (Hpt. 18. § l. pont). A KHR adatbázisa tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek központi nyilvántartását a törvények előírják, illetve engedélyezik és a rendszer felhasználói az ügyfeleikről megadnak.
 • Kisvállalkozás:
  olyan vállalkozás, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 10 millió EUR-t (800/2008 EK rendelet I. melléklet 2. cikk (2) bekezdés).
 • KO Kritérium:
  információ, amely az ArteusCredit Zrt szempontjából olyan tartalmú, amelynek fellépése esetében nem megengedhető a kölcsön folyósítása, illetve a hitel jóváhagyása.
 • Kölcsönszerződés:
  a Kedvezményezett és a Közvetítő között létrejött szerződés, amely a GOP 4.1 Új Széchenyi Hitel Program keretében kedvezményes hitel nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait, feltételrendszerét tartalmazza
 • Kölcsöntartozás:
  az Adós által az ArteusCredit Zrt-nek visszafizetendő tőkeösszeg és járulékai.
 • Közokirat:
  olyan okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül megszabott alakban állít ki. Mint közokirat tökéletesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, az abban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. A Közokiratba foglalás költségét az Adós állja.
 • Kondíciós Lista:
  az Üzletszabályzat mellékletét képző olyan hirdetmény, amelyen az ArteusCredit Zrt. által alkalmazott díjak, kamatok, járulékok, költségek felszámításának jogcíme, mértéke, illetve összege kerül feltüntetésre. AZ ArteusCredit Zrt. a mindenkor hatályos Kondíciós Listát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében kifüggeszti, illetve kérésre ingyenesen az Adós rendelkezésére bocsátja, továbbá folyamatosan az internetes honlapján is elérhetővé teszi.
 • Mikrovállalkozás:
  olyan vállalkozás, amely 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió EUR-t (800/2008 EK rendelet I. melléklet 2. cikk (3) bekezdés).
 • Nehéz helyzetben lévő vállalkozás:
  a 36/2011. (III.22.) számú Kormányrendelet 6. §-ának rendelkezései szerinti vállalkozást nehéz helyzetben lévőnek kell tekinteni.
 • Pénzügyi vállalkozás:
  egyes, nem kizárólag hitelintézeteknek fenntartott pénzügyi szolgáltatások végzésére feljogosított pénzügyi intézmény. Pénzügyi vállalkozásnak minősül továbbá a pénzügyi holding.
 • Projekt:
  a GOP 4.1. Hitel Program keretén belül támogatásban részesített kedvezményezett által megvalósítandó beruházás, fejlesztés, vagy hasonló ügylet.
 • Projekt megvalósításának helye:
  GOP Program keretében: Magyarország területén, a Közép-magyarországi Régión – Budapest és Pest megye - kívül.
 • Rendelkezésre tartás:
  a kölcsönszerződés alapján a hitelező a kölcsönösszeget előkészíti arra, hogy a folyósítási feltételek teljesítése esetén az Adós igénybe vehesse. A rendelkezésre tartás módját, helyét, időtartamát és a rendelkezésre tartásért fizetendő díjat, költségét a kölcsönszerződés, valamint a kondíciós lista tartalmazza.
 • Szerződés időtartama:
  az ArteusCredit Zrt. és az Adós között létrejött pénzügyi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kölcsönszerződés aláírásának napjától a szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettség teljes teljesítésének napjáig tartó időszak.
 • Támogatás:
  a GOP 4.1. keretében az ArteusCredit Zrt. mint közvetítő közreműködésével a kedvezményezettnek „de minimis” támogatásként juttatott hitel.
 • Támogatástartalom:
  a kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezességvállalás támogatástartalmát az határozza meg, hogy mekkora a kalkulált piaci díj és a ténylegesen fizetendő díj különbsége.
 • Támogatástartalom igazolás:
  az MV Zrt. által az ArteusCredit Zrt. adatszolgáltatása alapján elkészített és elektronikus formában az ArteusCredit Zrt. által az Adós rendelkezésére bocsátott igazolás arról, hogy az Adós az ArteusCredit Zrt. által biztosított hitellel mekkora de minimis támogatást nyújtott az Adós részére. Az igazolást az ArteusCredit Zrt. köteles az Adós részére személyesen átadni, vagy postai ajánlott küldeményként részére eljuttatni.
 • Tevékenységbővítés:
  (i) készletek bővítése, (ii) új munkaerő alkalmazása, (iii) a nyújtott szolgáltatások bővítése, (iv) technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), (v) meglévő üzleti infrastruktúra bővítése (pl: új üzlethelyiség, iroda, raktár, új eszközök beállítása, stb.), (vi) új partnerrel (szállító, vevő) való együttműködés, (vii) új termék kialakítása, (viii) új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, (ix) új gazdasági tevékenység beindítása, (x) beruházás végrehajtása.
 • Törlesztési Nap:
  minden hónap 8. sorszámú napja. Az első törlesztési nap a Folyósítási Nap hónapját követő soron következő hónap 8. sorszámú napja
 • Türelmi idő:
  a kölcsön futamidején belül az az időtartam, amely alatt tőketörlesztést nem teljesít az adós, csak a kamatot és a szerződésben meghatározott díjakat/költségeket fizeti.
 • Ügyleti kamat:
  az ügyfél részére folyósított kölcsön éves kamata
 • Váltó:
  követelést megtestesítő értékpapír, amely során az egyik fél elismeri a másik fél felé fennálló tartozását, és vállalja, hogy azt meghatározott időben és módon (jogilag kikényszeríthető formában) ki fogja egyenlíteni.
 • Végtörlesztés:
  előtörlesztés speciális esete, a kölcsönszerződés alapján fennálló teljes tartozás megfizetése a futamidő lejárta előtt.
 • Zálogjog:
  a zálogjog célja az, hogy a hitelező az általa nyújtott szolgáltatást (például kölcsönt) visszakapja, illetve a szolgáltatásáért később járó ellenszolgáltatást megkapja. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a zálogjogosult a zálogtárgyból kereshet kielégítést.
Mfb logo
szechenyi terv logo
EU
crossmenuchevron-down